Home / Projects / Utility enterprise «Kharkov subway» / Holodnogorsko-Zavodskaya line

Holodnogorsko-Zavodskaya line   

Microprocessor interlocking system with station automatic control system.Object: Station “Holodnaya Gora”Station: 6 points.Scope: Design, supply, construction (“turnkey”).Microprocessor interlocking system with station automatic control system.Object: Station “Prospekt Gagarina”Station: 3 points.Scope: Design.Modernization of field control and signaling equipment.Object: Line from station “Uzhniy vokzal” to station “Sovetskaya”.Line: 1,921 km.Scope: Design.Modernization of field control and signaling equipment.Object: Line from station “Sportivnaya” to station “Zavod Malisheva”.Line: 2,273 km.Scope: Design.Station automatic control system.Object: Station “Uzhniy Vokzal”Scope: Design.

back