Home / Projects / Industrial Railway Transport / Dnepropetrovsk Metallurgy Plant Dzerzhinskogo

Dnepropetrovsk Metallurgy Plant Dzerzhinskogo   

Microprocessor dispatching control system.

Object: Stations “Vostochnaya”, “Zapadnaya”, “Polevaya”

Stations: 150 points.

Scope: Design, Supply, Construction (“turnkey”)

Microprocessor route setting system.

Object: Station “Zagotovochnaya”.

Station: 30 points

Scope: Design.

back